NAUCZANIE w ZSE
Klasy młodzieżowe szkół ponadgimnazjalnych w ZSE tworzą :
XVI Liceum Ogólnokształcące
Technikum Ekonomiczne


XVI Liceum Ogólnokształcące - trzyletnie
klasy:
 • menedżerska - w tej klasie uczeń zdobędzie nowe doświadczenia w zakresie zarządzania, podejmowania decyzji, dążenia do sukcesu zawodowego, umiejętności oceny ryzyka i podejmowania działalności gospodarczej. Nauczy się kreatywności i umiejętności pracy w zespole oraz wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii.

 • dziennikarska - realizowany jest zmodyfikowany program języka polskiego uwzględniający zagadnienia istotne dla praktyki dziennikarskiej. Uczniowie tego kierunku rozwijają swoje zainteresowania w Kole Młodych Dziennikarzy i redagują gazetkę"Vetter-Kurier". Organizowane są ciekawe wycieczki przedmiotowe do Zakładu Dziennikarstwa UMCS, gdzie uczniowie uczestniczą w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu oraz do siedziby Lubelskiego Radia i Telewizji.

 • europejska - w tej klasie realizowany jest przedmiot "Edukacja europejska", na którym uczniowie poznają instytucje UE, elementy prawa, gospodarkę i rynek pracy UE oraz prawa iobowiązki obywatela. Ponadto podczas wymiany zagranicznej w ramach programu Comenius i wymiany z partnerska szkołą w Mettmann (Niemcy) współfinansowanej z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży uczniowie praktycznie wykorzystują swoją wiedzę europejską i doskonalą swoje umiejętności językowe. W trakcie nauki organizowane są wykłady i warsztaty na Wydziale Politologii UMCS, który objął patronatem klasę europejską.
egzaminy: egzamin maturalny (nieobowiązkowy: bez niego świadectwo ukończenia Szkoły)
Technikum Ekonomiczne - czteroletnie
Uczniowie Technikum Ekonomicznego mają możliwość udziału
w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach "Programu Erasmus+" dla szkół zawodowych.
klasy:
 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik obsługi turystycznej
 • technik hotelarstwa

technik ekonomista
to kierunek, na którym poznasz prawa gospodarki rynkowej, zasady funkcjonowania firm, etapy podejmowania działalności gospodarczej, zasady funkcjonowania różnych instytucji gospodarki rynkowej: banki, giełdy papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych. Nauczysz się rachunkowości komputerowej i samodzielnego prowadzenia różnych rozliczeń finansowych. Absolwenci kierunku przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, mogą również znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z przemysłem, handlem, usługami i rynkiem ubezpieczeń. Uczniowie kierunku technik ekonomista uczestniczą z powodzeniem w Olimpiadzie Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, konkursach z rachunkowości oraz wiedzy o podatkach. Podczas nauki organizowane są ciekawe wycieczki przedmiotowe. Praktyki zawodowe odbywane są w wiodących przedsiębiorstwach w regionie.

technik informatyk
to kierunek, na którym poznasz tworzenie stron internetowych i grafiki komputerowej, technologie internetowe i multimedialne, budowę, konfigurowanie i funkcjonowanie zestawu komputerowego, projektowanie i administrowanie sieci komputerowych, różne środowiska systemów operacyjnych, programowanie nowoczesnych aplikacji, nabędziesz umiejetności aktywnej działalności na rynku pracy. Absolwenci kierunku technik informatyk mogą podejmować pracę w zakładch branży informatycznej, w każdym miejscu, gdzie są wykorzystywane komputery i sieci komputerowe, w zakładach graficznych i agencjach reklamowych, prowadzić własną działalność usługową w dziedzinie TI. Uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatu ECDL(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).


technik obsługi turystycznej
po ukończeniu kierunku technik obsługi turystycznej absolwent jest przygotowany do samodzielnego opracowywania programów turystycznych, organizowania imprez turystycznych, przyjmowania zleceń od klientów i czuwania nad ich realizacją, przygotowywania ofert turystycznych w języku polskim i obcym. Absolwent tego kierunku może pracować w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, domach wczasowych, w organach administracji samorządowej zawiązanych z turystyką w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.
Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu Leonardo da Vinci realizowanego z funduszy Unii Europejskiej. Podczas praktyk uczniowie realizują ciekawy program kulturalno-turystyczny. W ramach przygotowań do projektu uczestnicza w dodatkowych lekcjach z języków obcych. Staże odbywają się w Dreźnie (Niemcy), Nimes i Montpellier (Francja) i w Palmie (Majorka).

technik hotelarstwa
po kierunek dla osób ambitnych, kreatywnych i aktywnych. Możesz zdobyć wiedzę o branży hotelarskiej, marketingu i nowoczesnej rachunkowości, podstaw prawnych i ekonomicznych. Uczniowie pogłębiają wiedzę zdobytą w szkole podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w najlepszych obiektach hotelowych w województwie lubelskim, jak również w trakcie staży zagranicznych.
Uczniowie tego kierunku biorą udział w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu Leonardo da Vinci realizowanego z funduszy Unii Europejskiej. Podczas praktyk uczniowie realizują ciekawy program kulturalno-turystyczny. W ramach przygotowań do projektu uczestnicza w dodatkowych lekcjach z języków obcych. Staże odbywają się w Dreźnie (Niemcy), Nimes i Montpellier (Francja) i w Palmie (Majorka).

Ucząc się w Technikum Ekonomicznym dowiesz się:
 • jakie są cele i warianty racjonalnego gospodarowania, w określonych sytuacjach;
 • jak posługiwać się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi;
 • jakie są funkcje pieniądza;
 • co to jest rynek, jakie są cechy, funkcje i rodzaje rynków;
 • jakie wyróżniamy formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • co to są koszty, przychody, dochody i zysk;
 • co to jest giełda, papiery wartościowe;
 • jakie są zasady działania rynku kapitałowego w Polsce;
 • jakie są etapy podejmowania działalności gospodarczej;
 • co to jest budżet państwa, jakie są źródła dochodów budżetu i wydatki budżetowe;
 • co to są podatki i rodzaje podatków w Polsce;
 • jakie usługi świadczą banki komercyjne dla ludności i przedsiębiorstw;
 • co to są fundusze inwestycyjne i jakie są strategie inwestowania w fundusze;
 • co to jest rynek pracy i jakie są zasady jego funkcjonowania;
 • jakie są metody poszukiwania pracy;
 • jakie są metody i techniki zarządzania;
 • jak przygotować biznes-plan;
 • jak przeprowadzić analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa;
 • jak projektować i administrować sieci komputerowe;
 • jaka jest budowa, konfigurowacja i jak funkcjonuje zestaw komputerowy;
 • jak wykorzystywać najnowsze technologie internetowe i multimedialne;
 • jak przygotowywać i opracowywać programy turystyczne;
 • jak organizować imprezy turystyczne;
 • jak komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz doskonalić kwalifikacje zawodowe.

egzaminy : (nieobowiązkowe: bez nich świadectwo ukończenia Szkoły)
egzamin z przygotowania zawodowego (tytuł technika ) oraz egzamin maturalny (egzaminy są od siebie niezależne]

Dotychczasowa praktyka wskazuje na duże zainteresowanie profilami kształcenia prowadzonymi zarówno na poziomie kształcenia średniego, jak i policealnego. W proponowanej przez Szkołę ofercie kształcenia znajdują się cieszące się zainteresowaniem młodzieży specjalności Szkoły Policealnej np. technik informatyk, obsługi turystycznej i hotelarstwa. Kształcenie kadr holelarskich opiera się na wieloletniej współpracy opartej o zawartą umowę z dotychczas największymi hotelami miasta: Victorią i Unią. W odniesieniu do najlepszych absolwentów owocuje to ofertami pracy przedkładanymi przez te hotele. Podobnie odbywa się kształcenie kadr turystycznych, gdzie partnerami Szkoły są lubelskie biura podróży : Globtroter, Logostur, Tramp, Astur, Olimp, Harctur.

Wskaźnikiem poziomu kształcenia uczniów jest wysoki procent naszych absolwentów przyjmowanych na wyższe uczelnie oraz zatrudnianych w lubelskich - ale nie tylko - firmach. Szkoła dysponuje bowiem wykwalifikowaną kadrą zapewniającą odpowiednią jakość nauczania - zgodną z potrzebami rynku pracy.

W zakresie bazy dydaktycznej dysponujemy 37 salami, w tym 6 pracowniami informatycznymi z nowoczesnym sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i dostępem do Internetu, multimedialną pracownią języka niemieckiego (również z dostępem do Internetu), dwoma salami gimnastycznymi i salą do gimnastyki korekcyjnej. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportaży FOTOGALERIA


Współpraca zagraniczna Zespołu Szkół Vetterów

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie to szkoła, której priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jedną z form realizacji tego zadania jest współpraca zagraniczna, poprzez którą szkoła poszukuje sprawdzonych metod pozwalających podnosić jakość kształcenia. Szkoła podtrzymuje istniejące od wielu lat kontakty zagraniczne oraz czyni starania w celu pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych.

PRZECZYTAJ O WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ


Praktyki zawodowe
obowiązują uczniów Technikum Ekonomicznego i Szkoły Policealnej w różnym wymiarze zależnym od klasy i specjalności. Praktyki odbywane są w przedsiębiorstwach - państwowych i prywatnych oraz bankach, stanowiąc uzupełnienie wiedzy teoretycznej nabytej w czasie zajęć szkolnych.

Programy nauczania
realizowane przez Szkołę oparte są na "Podstawie programowej kształcenia ogólnego" oraz odpowiednich podstawach programowych dla przedmiotów zawodowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Wewnątrzszkolny System Oceniania
reguluje ogólne zasady oceniania pracy uczniów ( tekst WSO jest rozdziałem Statutu ZSE - zobacz).

W Przedmiotowych Systemach Oceniania
zawarte są wymagania i zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów.

Inne regulacje prawne
związane z nauczaniem , wychowaniem i funkcjonowaniem Szkoły zawarte są w części Prawo w Szkole

Koła zainteresowań
Uczniowie pragnący realizować swoje pasje w różnych dziedzinach wiedzy mogą uczestniczyć w przedmiotowych oraz sportowych kołach zainteresowań działających w naszym Zespole Szkół. Każdy młody człowiek znajdzie ciekawą ofertę zagospodarowania wolnego czasu oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności. przeczytaj więcej


zobacz : warunki rekrutacji do LO i TE w ZSE im. A. i J. Vetterów


zobacz : zestawienie klas i wychowawców w bieżącym roku szkolnym

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione