Współpraca zagraniczna
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie to szkoła, której priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jedną z form realizacji tego zadania jest współpraca zagraniczna.
Szkoła podtrzymuje istniejące od wielu lat kontakty zagraniczne oraz czyni starania w celu pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych.
Takie działanie przynosi korzyść uczniom, rozwijając ich zainteresowania i poszerzając horyzonty oraz nauczycielom, którzy zdobywają nowe doświadczenia.
Szkolne kontakty zagraniczne sprawiają, że ZSE jest bardziej atrakcyjny dla młodzieży gimnazjalnej poszukującej właściwej dla siebie szkoły.

 

Wymiana polsko-niemiecka

SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY

W historię szkoły najbardziej wpisała się współpraca z Gimnazjum im. Konrada Heresbacha w Mettmann k. Dusseldorfu w Niemczech. Kontakty te sięgają 1987 roku. Program wymiany młodzieży prowadzony jest we współpracy z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Wizyty młodzieży niemieckiej i rewizyty polskich uczniów odbywają się co 2 lata. Program wymiany obejmuje wspólne wycieczki, spotkania z władzami miasta, udział w lekcjach i spotkaniach kulturalno-towarzyskich.Projekty unijne realizowane przez Szkołę

Efektem intensywnych działań w ostatnich latach jest nawiązanie współpracy zagranicznej z Francją. Współpraca ta odbywa się w ramach programu Leonardo da Vinci i jest realizowana z Instytutem Vatel w Nimes i Liceum Stanislas w Nancy. W ramach projektu „Standardy nowoczesnego hotelarstwa” w roku szkolnym 2006/07 grupa 10 słuchaczy Szkoły Policealnej nr 5 kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej pod opieką nauczycieli odbyła 4-tygodniowy staż we Francji, w hotelach o bardzo wysokim standardzie i należących do wyżej wymienionych szkół hotelarskich.

W ramach programu Leonardo da Vinci realizowany jest także projekt „Nowy wymiar kształcenia hotelarzy” dotyczący wymiany doświadczeń nauczycieli. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Francją (szkoły które uczestniczyły w projekcie uczniowskim) i Niemcami ( Käthe – Kollwitz Schule w Marburgu). W roku szkolnym 2007/2008 realizowaliśmy projekt „wymiany doświadczeń”, który polegał na wizycie naszych nauczycieli w szkołach hotelarskich we Francji i w Niemczech. Projekt polegał na wymianie doświadczeń dydaktycznych z nauczycielami uczącymi w szkołach o bardzo wysokim poziomie nauczania oraz obserwacji warunków i organizacji pracy w tych szkołach (poznanie funkcjonowania szkół w środowisku: współpraca z hotelami, z restauracjami, biurami podróży itd.) Nauczyciele wyjechali do Francji (Nîmes, Nancy, Montluçon) i Niemiec (Marburg). Zdobyte doświadczenia posłużą do opracowania strategii podnoszenia jakości pracy szkoły na kierunkach hotelarstwo i obsługa turystyczna.

W przygotowaniu kolejny projekt dla słuchaczy kierunków hotelarstwo i obsługa ruchu turystycznego.

O wszystkich wydarzeniach dotyczących realizacji programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Ekonomicznych informujemy na podstronie programu: ZOBACZ

  • COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół     więcej

W latach 2010-2012 nasza szkoła realizuje projekt Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Krajami partnerskimi są Bułgaria (Vratsa), Hiszpania (Badajoz), Grecja (Ateny), Turcja (Ankara) i Węgry (Godollo).

Celem programu jest: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W dniach od 11 do 15 stycznia 2010 roku odbyła się w naszej szkole wizyta przygotowawcza mająca na celu napisanie projektu w ramach programu Comenius - Uczenie przez całe życie. Tytuł projektu to "Od Historii Narodów do Historii Europy". Projekt zakłada udział sześciu szkół z sześciu krajów: Węgier, Turcji, Hiszpanii, Grecji, Bułgarii i Polski jako koordynatora projektu. Naszymi gośćmi byli: Tűrkan Őzturk z Ankary (Turcja), Bajczi Tünde z Gödöllő (Węgry) oraz Antonio Jesús Espinoza Pérez z Badajoz (Hiszpania). Z ramienia Zespołu Szkół opiekę nad gośćmi sprawowała Barbara Gauze-Gwóźdź.

  • COMENIUS - W mniejszości lecz równi „Fewer but Equal”   więcej

W roku szkolnym 2012/2013 nasza Szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projekt Comenius - W mniejszości lecz równi "Fewer but Egual".
Szkoły uczestniczące w projekcie: 


  1. Polska.Lublin.  Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów. Koordynator i pomysłodawca projektu.
  2. Niemcy.Siegen. DEA - NORDRHEIN-WESTFALEN.  Berufskolleg Allgemeingewerbe, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik des Kreises Siegen-Wittgenstein   
  3. Francja. Morre. Franche-Comté. Maison Familiale et Rurale.
  4. Włochy.Popoli. Abruzzo.  Istituto Statale Istruzione Superiore "Amedeo Di Savoia "
  5. Turcja. Istambuł. HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ
  6. Hiszpania. Badajoz.  IES Reino Aftasi

Celem projektu jest budowanie porozumienia i zrozumienia wielokulturowości poprzez uczenie się o mniejszościach religijnych, etnicznych i narodowych oraz o wpływie, jaki te mniejszości wywierają na rozwój krajów i ich kulturę.

Celem projektu jest  zwiększenie świadomości, że jesteśmy równi pomimo różnic, przełamanie stereotypów i uprzedzeń, przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi.
Realizacja projektu prowadzi do bardziej aktywnego uczestnictwa jako członka Wspólnoty Europejskiej, jak i wzbogaca świadomość narodową każdego z uczestników  projektu, ukazuje i promuje świadomość różnorodności kulturowej i językowej Europy.

WEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU

 

Program Erasmus+

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Program Erasmus+ jest nowym programem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie”(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i inne). Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.
Erasmus+ sekcja Kształcenie i szkolenie zawodowe akcja 1 Mobilność edukacyjna dotyczy kształcenia i szkolenia zawodowego. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe zagranicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Zespół Szkół Ekonomicznych A. i J. Vetterów w Lublinie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 będzie realizował projekt:

Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy i turystów”.Polsko-Ukraiński Projekt Oświatowy

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Od roku szkolnego 2011/2012 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów rozpoczął inicjatywę kształcenia młodzieży z Ukrainy. Dzięki staraniom władz Kowla, wicestarosty Andrieja Miguły i przychylności Prezydenta Miasta Lublin oraz zabiegom Pani Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Ewy Dumkiewicz-Sprawki projekt współpracy został wdrożony. Ogólnym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie przez uczniów z Ukrainy kwalifikacji zawodowych w dziedzinie turystyki i informatyki.Współpraca ze szkołą w Madabie (Jordania)

SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY

W dniach od 4 do 10 marca 2013 roku gościliśmy w naszej szkole dwuosobową delegację ze szkoły w Madabie w Jordanii. Celem wizyty były wstępnerozmowy dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy szkołami.

Uwieńczeniem tygodniowego pobytu gości było  podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Zespołem  Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie (Polska)  i The Latin Patriarchate School in Madaba (Jordania), w którym obie szkoły wyrażają wolę współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji  poprzez wymianę uczniów, wspólne spotkania edukacyjne oraz wymianę kulturalną. List Intencyjny uroczyście podpisali: Marzenna Modrzewska-Michalczyk ze strony Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz  Firas Rafat Shweihat  ze strony The Latin Patriarchate School in Madaba.

Współpraca ze szkołą w Mołdawii


Na początek 2012 roku datuje się rozpoczęcie współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie z Kisziniewskim Finansowo-Bankowym Collegium w Mołdawii. Nawiązanie stosunków partnerskich między Szkołami nastąpiło z inicjatywy Ambasadora Mołdawii w Warszawie Iurie’a Bodrug’a. Strony porozumienia podpisały 4 czerwca 2012 r. List intencyjny w celu nawiązania i rozwijania bezpośredniej współpracy w dziedzinach edukacji i kultury, w zakresie wymiany młodzieży, poznawania systemów oświatowych, tradycji i kultury Polski i Mołdawii.

Pierwsza wizyta studyjno-przygotowawcza miała miejsce w czerwcu 2012 roku, kiedy delegacja ZSE im. Vetterów w składzie: dyrektor Marzenna Modrzewska-Michalczyk i pięciu nauczycieli odbyli podróż do Kiszyniowa, na zaproszenie Dyrektora Gabriel’a Palade z Collegium Finansowo-Bankowego, aby podpisać list intencyjny i omówić zasady współpracy szkół.

W październiku 2012 roku delegacja ze szkoły w Kiszyniowie w składzie: dyrektor Gabriel Palade i siedmiu nauczycieli oraz trzech innych dyrektorów ze szkół z Mołdawii odwiedzili Lublin. Delegacja uczestniczyła w seminarium przygotowanym przez ZSE im. Vetterów a dotyczącym zasad funkcjonowania szkolnictwa w Polsce, przeprowadzanych zmian w podstawie programowej i systemie egzaminów. Uczestnicy delegacji z Mołdawii spotkali się w Ratuszu Lubelskim z Panią Katarzyną Mieczkowską-Czerniak – wiceprezydent Miasta Lublin. W trakcie pobytu nasi goście zwiedzili Stare Miasto, Zamek Lubelski, Majdanek, uczestniczyli w wycieczce do Zamościa i Kazimierza Dolnego nad Wisłą.

Obecnie planowana jest wymiana młodzieży polskiej, która wyjedzie do Mołdawii w miesiącu wrześniu 2014 roku. W skład delegacji wejdzie grupa około 15 uczniów, dyrektor szkoły i 4 nauczycieli.

Prowadzona współpraca Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów z Colegiul Financiar – Bancar Din Chişinău w Republice Moldovy przyczynia się do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i wychowania, nawiązywania przyjaźni między uczniami obu szkół oraz zacieśniania partnerstwa między naszymi krajami.


Wymiana polsko-izraelska

Projekt  wymiany polsko -  izraelskiej częściowo finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Uczestnikami  projektu są: Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie i szkoła DROR w Lev Hasharon, Izrael.
W wymianie biorą udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie.logo

SZCZEGÓŁY WYMIANY

 

 

Współpraca ze szkołą w Norwegii

SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY

Zespół Szkół Ekonomicznych A. i J. Vetterów nawiązał współpracę ze szkołą Porsgrunn Videregaende Skole w Norwegii za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Obie szkoły przygotowały dwuletni projekt unijny pt. „Umacniajmy się przez przedsiębiorczość i turystykę (Let’s strengthen each other through entrepreneurship and tourism)”, wdrażany w ramach Erasmus + Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół KA 219. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016–2018.

W ciągu dwóch lat zaplanowano wymianę 28 uczniów i 10 nauczycieli (4 nauczycieli wyjeżdżających z młodzieżą i 6 do roboczych spotkań projektowych). Celem projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, promocja regionu lubelskiego oraz rozwój turystyki przyjazdowej.


© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione