ZAPRASZAMY

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie tworzą szkoły:
XVI Liceum Ogólnokształcące
oraz
Technikum Ekonomiczne.
W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie uczą się w cyklu trzyletnim, a Technikum Ekonomiczne jest czteroletnie.


Szkoła ma bogatą, sięgającą 1866 roku tradycję, kultywowaną przez nauczycieli oraz kolejne roczniki uczniów i absolwentów.


Na co dzień łączymy tradycję z nowoczesnością.

Tradycje to: bogate zbiory Izby Pamięci (zobacz), coroczne uroczyste obchody Dni Tradycji Szkoły, wysoki poziom nauczania, skuteczne metody działań pedagogicznych, zjazdy absolwentów, działalność Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie.

Nowoczesność to: pracownie komputerowe włączone w sieć Internet, wdrożeniowe programy dydaktyczne, programy autorskie przygotowujące młodzież do zdobywania wiedzy na dalszych etapach kształcenia oraz specjalistów do pracy w warunkach gospodarki rynkowej, specjalności otwierające atrakcyjne perspektywy zawodowe, aktywny udział w życiu kulturalnym, wyjazdy zagraniczne młodzieży .

Szkoła należy do Klubu Najstarszych Szkół w Polsce.
Pracę Szkoły wspomagają Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie.

Historia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów sięga 1866 roku. (przeczytaj o historii)
Jest to placówka o bogatych i ugruntowanych historycznie tradycjach. Jej fundatorami i  patronami (przeczytaj) są bracia August i Juliusz Vetterowie lubelscy kupcy. którzy w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne na absolwentów wykształconych w dziedzinie handlowo-ekonomicznej powołali szkołę kupiecką.
Szkoła zmieniała się wraz z rozwojem kraju i stała się nowoczesną placówką odpowiadającą na współczesne wyzwania rynku pracy. Kształcąc wychowuje młode pokolenia w poszanowaniu własnej historii i tożsamości oraz tradycji kulturowej i narodowej.

Zadaniem nauczycieli, nauczycieli wychowawców, rodziców oraz innych pracowników szkoły jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności do zdobywania dalszej wiedzy. Realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dążymy do wprowadzenia młodych ludzi w różne dziedziny życia i nauki, a także zapewniamy możliwość rozwijania zainteresowań poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnej aktywności kulturalno- artystyczno-naukowej prowadzonej przez Szkołę, na jej terenie oraz w środowisku lokalnym. Systematycznie analizujemy potrzeby rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb lokalnych  i podejmujemy nowe wyzwania, które mają odzwierciedlenie w bieżącej ofercie edukacyjnej. Priorytetem dla nas jest korzystanie z  dorobku nauki i techniki, dlatego ze szczególną troską podejmujemy wyzwania dotyczące stałej modernizacji bazy dydaktycznej Szkoły.
Tworzymy szkołę z ludzkim obliczem, w której człowiek ma pierwszeństwo przed zadaniem. W naszej szkole przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i wychowywanie pozostają w równowadze, ponieważ naturalna jedność tych trzech wymiarów pracy szkoły stwarza najlepszą gwarancję dla wszechstronnego rozwoju ucznia.

Budynek Szkoły, charakterystyczny w miejskiej zabudowie (zdjęcia gmachu), usytuowany w centrum Lublina przy ulicy Bernardyńskiej 14 funkcjonuje od 1906 roku. Dzięki odpowiednim staraniom ma szansę służyć jeszcze przez wiele lat zdobywającej wiedzę w jego murach młodzieży.
Szkoła - zapraszamy do zwiedzenia wnętrz (zobacz)- dysponuje 37 salami dydaktycznymi, w tym siedmioma pracowniami informatycznymi, centrum informacji medialnej, nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi wyposażonymi zgodnie z wymaganiami dydaktycznymi nauczanych przedmiotów, dwoma salami gimnastycznymi i salą do gimnastyki korekcyjnej (siłownią).

W trakcie nauki uczniowie Technikum Ekonomicznego odbywają praktyki zawodowe uzupełniające teoretyczne przygotowanie praktycznymi umiejętnościami.

Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy zgodny ze specjalnością, ale wielu z nich kontynuuje naukę w szkołach wyższych. Absolwenci Szkół Vetterów są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie i cenieni jako pracownicy w specjalnościach handlowo - ekonomicznych. Z reguły nie mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia zgodnego ze swoim wykształceniem.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie to szkoła, której priorytetem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Jedną z form realizacji tego zadania jest współpraca zagraniczna. Szkoła podtrzymuje istniejące od wielu lat kontakty zagraniczne oraz czyni starania w celu pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych. Takie działanie przynosi korzyść uczniom, rozwijając ich zainteresowania i poszerzając horyzonty oraz nauczycielom, którzy zdobywają nowe doświadczenia. Szkolne kontakty zagraniczne sprawiają, że ZSE jest bardziej atrakcyjny dla młodzieży gimnazjalnej poszukującej właściwej dla siebie szkoły.
współpraca zagraniczna

W historię szkoły najbardziej wpisała się współpraca z Gimnazjum im. Konrada Heresbacha w Mettmann k. Dusseldorfu w Niemczech. Kontakty te sięgają 1987 roku. Program wymiany młodzieży prowadzony jest we współpracy z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Wizyty młodzieży niemieckiej i rewizyty polskich uczniów odbywają się co 2 lata. Program wymiany obejmuje wspólne wycieczki, spotkania z władzami miasta, udział w lekcjach i spotkaniach kulturalno-towarzyskich (więcej).

Realizujemy też projekty unijne: program Leonardo da Vinci (więcej) oraz Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (więcej). Od 2011 roku zaincjowaliśmy Polsko-Ukraiński Projekt Oświatowy (więcej)

Szkoły Vetterów cieszą się dobra opinią i ciągłym zainteresowaniem młodzieży. Każdego roku organizujemy rekrutację do klas pierwszych w XVI Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Ekonomicznym. W każdym roku do egzaminów dojrzałości przystępuje około 200 abiturientów.


Nasza oferta to:

 1. Kształcenie na cieszących się popularnością kierunkach.
 2. Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
 3. Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe w Technikum Ekonomicznym
 4. Wyjazdy zagraniczne młodzieży do krajów Unii Europejskiej: Włoch, Francji, Niemiec i Hiszpanii oraz Turcji w ramach programu Comenius.
 5. Wymiana młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej w Mettmann.
 6. Współpraca ze szkołami w Madabie (Jordania), Mołdawii i Izraelu.
 7. Zagraniczne 4-tygodniowe praktyki zawodowe na kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej Technikum Ekonomicznego we Francji, Niemczech i na Majorce realizowane w ramach projektu Erasmus+ finansowanego ze środków unijnych.
 8. Wysoki poziom nauczania języków obcych z możliwością doskonalenia sprawności językowych podczas zagranicznych wyjazdów.
 9. Dobre miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych dla naszego Technikum Ekonomicznego.
 10. Niemal 50 lat doświadczenia w nauczaniu na kierunkach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.
 11. Własna doświadczona i wykwalifikowana kadra nauczycieli.
 12. Możliwość rozwijania własnych zainteresowań: teatralnych, dziennikarskich, muzycznych, sportowych, ekologicznych, w ramach wolontariatu, ...
 13. Dobry dojazd - szkoła znajduje się w centrum Lublina.

Ponadto posiadamy:

 1. 7 laboratoriów informatycznych
 2. internetowe centrum informacji multimedialnej
 3. nowoczesne pracownie specjalistyczne
 4. siłownię
 5. dwie sale gimnastyczne

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Szkół Vetterów.

W naszej witrynie zostały umieszczone obszerne informacje na temat: historii Szkół Vetterów, rekrutacji, profili nauczania, wymagań stawianych uczniom w czasie nauki i przy egzaminach, kadry pedagogicznej, uczniów i ich działań, dokumentów konstytuujących Szkołę (statut, regulaminy). Jest też wiele zdjęć i fotokopii dyplomów, pism, artykułów prasowych oraz relacji prezentujących obecne życie ZSE zebranych w FOTOGALERII oraz omawianych na bieżąco w kronice. Wszystkie prezentowane treści dostępne są poprzez hasła w menu oraz odnośniki w różnych miejscach witryny.
Mamy nadzieję, że każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione